Category Archive: Ven Katukurunde Nanananda Thero – Audio

Sep 22

Nibbāna -The Mind Stilled (04) – Ven Kaṭukurunde Ñāṇananda Thero

“~ඉත‍ථභාව අඤඤථාභාව~, විඤඤාණය, නාමරූපය “  – පූජ්‍ය කටුකුරුන්දේ ඥාණනන්ද හිමි.

……...විඤඤාණය මේ කයින් ගිලිහිලා, කලින්ම ගත්තු අරමුණක – නාමරූප අරමුණක – හරි හැටියට පිහිටියට පස්සේ එතන ඒ නාමරූපය වැඩෙන්න පටන් ගන්න බව සඳහන් කළා. එයින් අපට පෙනෙනව විඤඤාණයේ මවුකුසක රැඳීමටත් වැඩීමටත් ඒ හැම එකටම නාමරූපය අවශ්‍යවන බව. මෙතැනින් ගිලිහිලා මවුකුසකට යාම ශරීරයේ ගමන වගේ එක තැනකින් තව තැනකට යාමක් නොවන බව විශේෂයෙන් තේරුම් ගත යුතුව තිඛෙනව. මේක ඇත්ත වශයෙන්ම දෘෂටි කෝණයේ වෙනසක් මිස යම්කිසි ආතමයක සංක්‍රමණයක් නොවෙයි. ඒ කියන්නේ, විඤඤාණය මේ කයින් ගිලිහිල මවුකුසක නැවතුනහම – මවුකුසක සම්පූණ_යෙන්ම පිහිටියහම – එතැන මෙතැනක් වෙනව.

ඒ විඤඤාණයේ දෘෂටි කෝණය අනුව එතැන මෙතැනක් වෙනව. ඊළඟට එතැනට, මෙතැන එතැනක් වෙනව. කලින් ~එතැන~ වශයෙන් තිබුන එක ~මෙතැනක්~ වෙනව. එතැනට, මෙතැන එතැනක් වෙනව. අන්න ඒ විධියෙ එක්තරා දෘෂටි කෝණයේ වෙනසක් මෙතන තියෙන්නේ. ඒක නිසා සම්පූණයෙන්ම එක තැනකින් ගිලිහිලා අනින් තැනකට ගියා කියන අදහස නොවෙයි. සාමාන්‍යයෙන් පුදගලයෙකුගේ ගමන වගේ නොවෙයි. මේක එක්තරා විධියක වට වළල්ලේ යාමක්. මේක වඩාත් පැහැදිලි වෙන්නේ විඤඤාණය පවා පටිචච සමුපපනන බව බුදුපියාණන් වහන්සෙ බොහෝ අවසථාවල දක්වල තියෙන නිසයි. 

Download

ධර්ම දේශනාවට පාදක වුනු සූත්‍රයන්

5. සංයුත්තනිකාය චේතනා සූත්‍රය 23. ඛන්ධවග්ගපාළි උප්පාදසංයුත්තං
5. සංයුත්තනිකාය චේතනා සූත්‍රය 23. ඛන්ධවග්ගපාළි කිලෙසසංයුත්තං
5. සංයුත්තනිකාය චේතනා සූත්‍රය 22. නිදානවග්ගපාළි නිදානසංයුත්තං » කළාරඛත්තියවග්ගො
5. සංයුත්තනිකාය චේතනා සූත්‍රය 22. නිදානවග්ගපාළි නිදානසංයුත්තං » කළාරඛත්තියවග්ගො
5. සංයුත්තනිකාය චේතනා සූත්‍රය 22. නිදානවග්ගපාළි නිදානසංයුත්තං » කළාරඛත්තියවග්ගො

9. සේලා සූත්‍රය – 5. භික්ඛුනී සංයුත්තය, සගාථාවග්ගපාළි, සංයුත්තනිකාය.

12. මුනිසුත්තං – 1. උරගවග්ගො, සුත්තනිපාතපාළි, ඛුද්දකනිකාය………

Permanent link to this article: http://www.dhammikaweb.com/?p=20956

Jun 14

Nibbāna – The Mind Stilled(02) – Venerable Bhikkhu Kaṭukurunde Ñāṇananda.

Why is it improper to ask such questions as: ‘What is the purpose of Nibbāna? Why should one attain Nibbāna? – Bhikkhu Kaṭukurunde Ñāṇananda.

Our explanation was that since the holy life or the Noble Eightfold Path has Nibbāna as its ultimate aim, since it gets merged in Nibbāna, any questions as to the ultimate purpose of Nibbāna would be inappropriate……

….what about the stream-winner, the sotāpanna, one may ask. There is a general belief that in the case of a sotāpanna the vision of Nibbāna is like a glimpse of a distant lamp on a road with many bends and the sotā-panna has just negotiated the first bend. 

But in accordance with the Dhamma  he is one who has seen the Dhamma, the truth of Nibbāna. It is said in the Ratanasutta that along with the vision of the first path, three fetters are abandoned. namely sakkāyaditti, the self-hood view, vicikicchā, sceptical doubt, and sīlabbataparāmāsa, attachment to holy vows and ascetic practices. Some might argue that only these fetters are abandoned at this stage, because it is a glimpse of Nibbāna from a distance. But then there is this second epithet, pattadhammo, which means that he has reached the Dhamma, that he has arrived at Nibbāna. Not only that, he is viditadhammo, he is one who has understood the Dhamma, which is Nibbāna. He is pariyogā)hadhammo, he has plunged into the Dhamma, he has dived into the Dhamma, which is Nibbāna…….

Download Nibbāna Sermon 2

 

Permanent link to this article: http://www.dhammikaweb.com/?p=20929

Jun 11

Nibbāna -The Mind Stilled (02) – Ven Kaṭukurunde Ñāṇananda Thero

“නිවනෙහි පරමාර්ථය කුමක් ද?…නිවන කුමක් සදහා ද?  

කියන ප්‍රශ්න නො ගැලපෙන්නේ කුමක් නිසා ද? – පූජ්‍ය කටුකුරුන්දේ ඥාණනන්ද හිමි.

මෙම දේශනා මාලාව පැවැත්වීමේදී අප අනුගමනය කළ විවරණ මාර්‍ගය අනුව හේතුසාධක වශයෙන් පෙළ අටුවා ආදියෙන් කොතෙකුත් උඩෘත පාඨ ගෙනහැර දැක්වීමට සිදුවිය. ඒ අනුව එක්තරා බුද්ධිගෝචර රටාවක් මෙහි දැකිය හැකි නමුදු අප පරමාර්ථය වූයේ සද්ධර්මයේ සජීව ප්‍රායෝගික පක්‍ෂය ඉස්මතු කර දීමමය. ඇතැම් විට හුදු බුද්ධිවාදයක අතරමං වී සිටින උගතුන් කිසියම් ධර්මප්‍රබෝධයක් තුළින් ප්‍රතිපදාව වෙතට යොමුකරවා ගැනීමට මේ විවරණ මාර්ගය උපකාරවත් විය හැකිය……

…….……සෝවහන් පුද්ගලයා පිළිබඳව කොහොම ද? …..සාමාන්‍ය විශ්වාසය හැටියට සෝවහන් පුද්ගලයා නිවන දකින්නේ හරියට අර වංගු සහිත පාරක එකපාරටම වංගුවකින් හැරෙනකොට ඈතින් පෙනෙන පහන් එළියක් සේ නිවන දකින බවක් යම් කෙනෙක් සිතන්න ඉඩ තියෙන වා. නමුත් ධර්මානූකූලව කල්පනා කරල බලනව නම් ආනන්තරික ධර්මථාව මේ ප්‍රථම මාර්ඥඤාණයට පවා පොදු දෙයක්. ඒක හොඳට දැක්වෙන වා සමහරවිට සෝවහන් ඵලය ලබන පුද්ගලයා ඉතාම දිළින්දෙක් වෙන්න පුළුවන්, නූගතෙක් වෙන්න පුළුවන්, සත්හැවිරිදි දරුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පලමු වරට ධර්මය අසන කෙනෙක් වුනොත්, ඒ තැනැත්තා සෝවහන් වුනාම පුදුම අන්දමේ උපපදමාලාවක් ධර්මයේ යෙදිල තියෙන වා. දිට්ඨධම්මෝ, පත්තධම්මෝ, විදිතධම්මෝ, පරියොගාළහධම්මෝ …. යනා දී වශයෙන්……..මෙහි ..දිඨ්ඨ ධම්ම ගතහොත්, එම තැනැත්තා නිවන දුටුවා පමණක් ම නොවේ, පත්ථ ධම්මෝ – නිවනට පැමිණියා , එපමණකුත් නොවෙයි විදිතධම්මෝ-නිවන තේරුම් ගත්ත, පරියොගාළහධම්මෝ-නිවනට බැස ගත්ත, තිණ්ණවිචිකිච්ඡා-දෙගිඩියාවෙන් එතෙර වුනා, …..

 

Download

ධර්ම දේශනාවට පාදක වුනු සූත්‍රයන්

2. රට්ඨපාල සූත්‍රය – 4. රාජ වර්ගය, මජ්ඣිමපණ්ණාසපාළි, මජ්ඣිමනිකාය

6. අච්ඡරා සූත්‍රය – 5. ආදිත්තවග්ගො, 1. දෙවතාසංයුත්තං, සගාථාවග්ගපාළි, සංයුත්තනිකාය

……..

Permanent link to this article: http://www.dhammikaweb.com/?p=20920

Older posts «

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com